جدول ابعاد مناسب برای آسانسور

با توجه به اینکه یکی از مهمترین قسمت های طراحی آسانسور، چاله آن می باشد لذا پیشنهاد می شود که تمامی طراحان مطالعاتشان را در این زمینه افزایش دهند تا در آینده دچار مشکل نشوند. زیرا هم اکنون در بسیاری از ساختمان ها مشاهده می شود که یا ابعاد چاله کوچکتر از حد مورد نیاز است و یا اینکه ابعادی غیر متعارف دارد ککه موجب هدر رفتن فضا می شود.
لذا با توجه به موارد ذکر شده مطالعه جداول مربوط به ابعاد چاله آسانسور به خوانندگان پیشنهاد می شود پس در ادامه مطلب با ما همراه باشید …

جدول شماره ۱- آسانسورهای مسافربر- ابعاد مفید

ساختمانهای مسکونی

ظرفیت به کیلوگرم۳۰۰۳۷۵۴۵۰۶۰۰۱۰۰۰
ظرفیت به نفر۴ نفر۵نفر۶ نفر۸ نفر۱۳نفر
کابینعرض b1 (میلیمتر)۹۰۰۱,۱۰۰
عمق b1 (میلیمتر)۱,۰۰۰۱,۱۰۰۱,۴۰۰۲,۱۰۰
ارتفاع (میلیمتر)۲,۲۰۰
ابعاد و نوع درب طبقات و
کابین
عرض b2 (میلیمتر)۷۰۰۸۰۰
ارتفاع h3(میلیمتر)۲,۰۰۰
نوع باز شونیمه اتوماتیک (*) – اتوماتیک کشویی (*) یا اتوماتیک از وسط باز شو(**)
ابعاد جاه
میلیمتر
(*)عرض b3 میلیمتر۱,۴۰۰۱,۶۰۰
(**)عرض b3 میلیمتر۱,۸۰۰
عمق d2 (میلیمتر)۱,۶۰۰۱,۷۰۰۱,۹۰۰۲,۶۰۰
عمق چاله پایین آسانسور
d3 میلیمتر
تا ۴/۰ متر بر ثانیه۱,۴۰۰
تا ۶۳/۰ متر بر ثانیه
تا ۰/۱ متر بر ثانیه
تا ۶/۱ متر بر ثانیه۱,۶۰۰
تا ۵/۲ متر بر ثانیه۲,۲۰۰
عمق چاله پایین آسانسور
d3 میلیمتر
تا ۴/۰ متر بر ثانیه۳,۶۰۰
تا ۶۳/۰ متر بر ثانیه
تا ۰/۱ متر بر ثانیه۳,۷۰۰
تا ۶/۱ متر بر ثانیه۳,۸۰۰
تا ۵/۲ متر بر ثانیه۵,۰۰۰
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
هیدرولیک
عرض b4 (میلیمتر)۲,۰۰۰
عمق d4 (میلیمتر)۲,۰۰۰
ارتفاع h2(میلیمتر)۲,۰۰۰
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
الکتریکی تا سرعت
۰/۱ متر بر ثانیه
عرض b4 (میلیمتر)۱,۶۰۰۲,۲۰۰۲,۴۰۰
عمق d4 (میلیمتر)۳,۰۰۰۳,۲۰۰۳,۷۰۰۴,۲۰۰
ارتفاع h2(میلیمتر)۲,۰۰۰
عرض b4 (میلیمتر)۲,۲۰۰۲,۴۰۰
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
الکتریکی تا سرعت
۶/۱ متر بر ثانیه
عمق d4 (میلیمتر)۳,۲۰۰۳,۷۰۰۴,۲۰۰
ارتفاع h2(میلیمتر)۲,۲۰۰
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
الکتریکی تا سرعت
۵/۲ متر بر ثانیه
عرض b4 (میلیمتر)۲,۸۰۰
عمق d4 (میلیمتر)۳,۷۰۰۴,۲۰۰
ارتفاع h2(میلیمتر)۲,۶۰۰

 

جدول شماره ۲-آسانسورهای مسافربر- ابعاد مفید

ساختمتنهای مسکونی

ظرفیت به کیلوگرم۶۰۰۷۵۰۱۰۰۰۱۲۰۰۱۶۰۰
ظرفیت به نفر۸ نفر۱۰ نفر۱۳ نفر۱۶ نفر۲۱نفر
کابینعرض b1 (میلیمتر)۱,۱۰۰۱,۳۵۰۱,۶۰۰۱,۹۵۰
عمق b1 (میلیمتر)۱,۴۰۰۱,۷۵۰
ارتفاع (میلیمتر)۲,۲۰۰۲,۳۰۰
ابعاد و نوع درب طبقات و
کابین
عرض b2 (میلیمتر)۸۰۰۱,۱۰۰
ارتفاع h3(میلیمتر)۲,۰۰۰۲,۱۰۰
نوع باز شوتلسکوپی (*) – از وسط باز شو(**)
ابعاد چاه
میلیمتر
(*)عرض b3 میلیمتر۱,۶۰۰۱,۸۰۰۲,۱۰۰۲,۴۰۰
(**)عرض b3میلیمتر۱,۸۰۰۱,۹۰۰۲,۴۰۰۲,۶۰۰
عمق d2 (میلیمتر)۱,۹۰۰۲,۱۰۰۲,۴۰۰
عمق چاله پایین آسانسور
d3 میلیمتر
تا ۴/۰ متر بر ثانیه
تا ۶۳/۰ متر بر ثانیه۱,۴۰۰۱,۶۰۰
تا ۰/۱ متر بر ثانیه
تا ۶/۱ متر بر ثانیه۱,۶۰۰
تا ۵/۲ متر بر ثانیه۲,۲۰۰
بلندی کف آخرین طبقه تا
سقف چاه h1(میلیمتر)
تا ۴/۰ متر بر ثانیه
تا ۶۳/۰ متر بر ثانیه۳,۸۰۰۴,۲۰۰۴,۴۰۰
تا ۰/۱ متر بر ثانیه
تا ۶/۱ متر بر ثانیه۴,۰۰۰
تا ۵/۲ متر بر ثانیه۵,۰۰۰۵,۲۰۰۵,۴۰۰
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
هیدرولیک
عرض b4 (میلیمتر)۲,۰۰۰
عمق d4 (میلیمتر)۲,۰۰۰
ارتفاع h2(میلیمتر)۲,۰۰۰
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
الکتریکی تا سرعت
۶/۱ متر بر ثانیه
عرض b4 (میلیمتر)۲,۵۰۰۳,۲۰۰
عمق d4 (میلیمتر)۳,۷۰۰۴,۹۰۰۵,۵۰۰
ارتفاع h2(میلیمتر)۲,۲۰۰۲,۴۰۰۲,۸۰۰
عرض b4 (میلیمتر)۴,۲۰۰۳,۲۰۰
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
الکتریکی تا سرعت
۵/۲ متر بر ثانیه
عمق d4 (میلیمتر)۴,۹۰۰۵,۵۰۰
ارتفاع h2(میلیمتر)۲,۸۰۰

۱- غیر مسکونی مانند تجاری – اداری – هتل – بیمارستان.
۲- در صورتیکه در ساختمان غیر مسکونی بیش از یک دستگاه آسانسور مورد نیاز باشد, به شرط تامین حداقل یک دستگاه آسانسور با مشخصات اشاره شده در جدول فوق, می توان آسانسور ۴ و۶ نفره براساس جدول شماره۱ نیز نصب شود.

 جدول شماره ۳-آسانسورهای بیمارستانی- ابعاد مفید

برانکار بر

تخت بر
ظرفیت به کیلوگرم۱,۰۰۰۱,۶۰۰۲,۰۰۰۲,۵۰۰
کابینعرض b1 (میلیمتر)۱,۱۰۰۱,۴۰۰۱,۵۰۰۱,۸۰۰
عمق b1 (میلیمتر)۲,۱۰۰۲,۴۰۰۲,۷۰۰
ارتفاع (میلیمتر)۲,۲۰۰۲,۳۰۰
ابعاد و نوع درب طبقات و
کابین
عرض b2 (میلیمتر)۹۰۰۱,۳۰۰
ارتفاع h3(میلیمتر)۲,۰۰۰۲,۱۰۰
نوع باز شوتلسکوپی (*) – از وسط باز شو(**)
ابعاد چاه
میلیمتر
(*)عرض b3 میلیمتر۱,۸۰۰۲,۴۰۰۲,۷۰۰
(**)عرض b3 میلیمتر۲,۰۰۰۲,۹۰۰
عمق d2 (میلیمتر)۲,۶۰۰۳,۰۰۰۳,۳۰۰
عمق چاله پایین آسانسور
d3 میلیمتر
تا ۶۳/۰ متر بر ثانیه
تا ۰/۱ متر بر ثانیه
تا ۶/۱ متر بر ثانیه۱,۸۰۰۱,۹۰۰۲,۱۰۰
تا ۵/۲ متر بر ثانیه۲,۴۰۰۲,۵۰۰
بلندی کف آخرین طبقه تا
سقف چاه h1(میلیمتر)
تا ۶/۳ متر بر ثانیه۴,۲۰۰۴,۴۰۰۴,۶۰۰
تا ۱/۰ متر بر ثانیه
تا ۱/۶ متر بر ثانیه
تا ۲/۵ متر بر ثانیه۵,۲۰۰۵,۴۰۰۵,۶۰۰
ابعاد اطاق موتورخانهعرض b4 (میلیمتر)۲,۲۰۰۳,۲۰۰۳,۵۰۰
عمق d4 (میلیمتر)۴,۲۰۰۵,۵۰۰۵,۸۰۰
ارتفاع h2(میلیمتر)۲,۲۰۰۲,۸۰۰

 

جدول شماره ۴-آسانسورهای خودروبر- ابعاد مفید

ظرفیت به کیلوگرم۲,۰۰۰۲,۵۰۰
کابینعرض b1 (میلیمتر)۲,۴۰۰۲,۵۰۰
عمق d1 (میلیمتر)۵,۰۰۰۵,۷۰۰
ارتفاع (میلیمتر)۲,۲۰۰
ابعاد و نوع درب طبقات و
کابین
عرض b2 (میلیمتر)۲,۴۰۰۲,۵۰۰
ارتفاع h3(میلیمتر)۲,۲۰۰
نوع باز شولولایی – کشویی
ابعاد چاه
میلیمتر
عرض b3 میلیمتر۳,۲۰۰۳,۳۰۰
عمق d2 (میلیمتر)۵,۳۰۰۶,۰۰۰
عمق چاله پایین آسانسور
d3 میلیمتر
تا ۶۳/۰ متر بر ثانیه۱,۳۰۰
بلندی کف آخرین طبقه تا
سقف چاه h1(میلیمتر)
تا ۶۳/۰ متر بر ثانیه(الکتریکی)۴,۲۰۰
تا ۶۳/۰ متر بر ثانیه(هیدرولیکی)۳,۳۰۰
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای هیدرولیکعرض b4 (میلیمتر)۲,۰۰۰
عمق d4 (میلیمتر)۲,۰۰۰
ارتفاع h2(میلیمتر)۲,۰۰۰
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای الکتریکی تا سرعت۶۳/۰ متربرثانیهعرض b4 (میلیمتر)۳,۲۰۰
عمق d4 (میلیمتر)۵,۳۰۰۶,۰۰۰
ارتفاع h2(میلیمتر)۲,۰۰۰

۱– در صورتیکه در ساختمان تنها یک دستگاه آسانسور خودروبر در نظر گرفته شود میبایست از جدول ابعاد آسانسور ظرفیت ۲۵۰۰ کیلوگرم استفاده گردد.
۲- در صورتیکه در ساختمان بیش از یک دستگاه آسانسور خودروبر پیش بینی شده باشد
, حداقل یکی از آنها از جدول ابعاد آسانسور ظرفیت ۲۵۰۰ کیلوگرم و برای دیگری میتواند از جدول آسانسور ظرفیت ۲۰۰۰ کیلوگرم استفاده نمود و روی ورودی آسانسور ظرفیت ۲۰۰۰ کیلوگرم علایم هشدار دهنده ابعاد و نوع ماشین قابل استفاده نصب گردد.

 

 

مهندس شیرویی

مهندس شیرویی

مهندس محسن شیرویی، مدیر فنی و فروش شرکت فرازجم کناره و متخصص در زمینه آسانسورهای گیرلس، روم لس، گیربکسی و هیدرولیک - کلایمر و بالابرهای ساختمانی تماس: 01135650184 01135650122

مطالب مرتبط

۱۰ دیدگاه‌

 1. hossein گفت:

  در جدول اول آسانسور مسافربر عرض * وعرض** وجود دارد.تفاوت مربوط به چیست ؟

  • مهندس شیرویی مهندس شیرویی گفت:

   با سلام
   تک ستاره مربوط به عرض برای درب های اتوماتیک تلسکوپی و لولایی هست اما دو ستاره برای دربهای اتوماتیک سانترال

 2. احمد یوسفی گفت:

  سلام آیا از نظر قانون و مقررات جاری، میان تعداد طبقات یا واحدهای ساختمان مسکونی و ظرفیت آسانسور ، تناسبی وجود دارد و در صورت تخطی از آن، چه مرجعی به آن رسیدگی می کند؟؟؟؟

 3. بیگی گفت:

  این ها در جدول استاندارد وزارت صنایع وجود دارد. چیزهای جدید بفرستید.

 4. SHABGARD گفت:

  سلام لطفا جداول ابعادی چاه آسانسور هیدرولیک ۱۶۰۰کیلوگرم را لطف کنید

 5. بهرام گفت:

  درود
  سوالی داشتم در مورد آسانسور 7 نفره .

  سطح و ابعاد کابین 7 نفره چقدر میباشد ؟

  چرا اکثرا در مراجع آسانسور 6 یا 8 نفره ذکر میشود و از آسانسور 7 نفره ذکری نمیشود ؟

  آسانسور 7 نفره آیا با موتر گیربکس 5.5 کیلو وات قابل اجرا است یا باید موتور گیربکس قویتر استفاده شود ؟

  سپاس از توجهتان .

 6. ب.دهقانی گفت:

  سلام.از جداول شما برای پروژه دانشجویی رشته معماری، طراحی بیمارستان استفاده کردم.
  خدا خیرت بده
  یاحق

 7. نینا عموشاهی گفت:

  ممنون . جداول کاربردی و مفیدی تهیه کردین . . .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

error: Content is protected !!