دسته: سرویس و نگهداری آسانسور

۳

ده نکته برای آنکه سرویسکار آسانسور شویم

چگونه یک سرویسکار آسانسور شویم یادم نمی رود که سال ۱۳۹۰ وقتی کارمان را شروع کردیم کسی نبود که به ما در مورد آسانسور آموزش دهد زیرا هم تعداد افراد کمی در این زمینه...

error: Content is protected !!