برچسب: استفاده از تلفن ضروری در آسانسور

نکاتی درباره ایمنی و استفاده از آسانسور ۰

نکاتی درباره ایمنی و استفاده از آسانسور

آسانسور راننده یا خلبان ندارد و به صورت شبانه روز آماده کار می باشد مسافرین بیرون آسانسور فرمان احضار می دهند و مبدا و مقصد را مشخص می نمایند و در زمان مناسب پاسخ...

error: Content is protected !!