برچسب: براکت کابین و وزنه آبکاری شده

۰

آبکاری فلزات و اهمیت آن در صنعت آسانسور

صنعت آب فلزکاری یکی از قدیمی تـریـن صنایع جهان است بطوریکه مـی نویسند پیل الکتریکی ابداع شده در زمان اشکانیان جهت آبکاری فلـزات بکار می رفته. هر قطعه ای که تولید می شود و...

error: Content is protected !!